Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

I. Vznik zmluvného vzťahu

CK VERA ICON zabezpečuje účasť na zájazdoch štátnym občanom SR, ako i cudzím štátnym príslušníkom (ďalej len „klient“) na základe písomnej zmluvy o obstaraní zájazdu/ záväznej prihlášky na zájazd.

Za písomnú zmluvu o zájazde sa považuje:

A. pre jednotlivca: vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu zákazníkom a potvrdená zo strany CK VERA ICON.

B. pre organizácie a kolektívy: písomná zmluva o obstaraní zájazdu podpísaná oprávneným zástupcom a potvrdená zo strany CK VERA ICON.

Zmluvu o zájazde a ďalšie tlačivá vydá záujemcom CK VERA ICON alebo ich možno nájsť na internetovej stránke CK.

II. Prevzatie zmluvy o zájazde a potvrdenie objednávky

Zmluvy o zájazde pre jednotlivcov, ako i pre organizácie a kolektívy, objednávky organizácii a ostatné doklady vyplní klient podľa predlohy. Za správnosť údajov uvedených v zmluve zodpovedá v plnom rozsahu klient. Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde klient potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými a záručnými podmienkami CK, berie ich na vedomie a súhlasí s nimi. Prevzatím písomnej zmluvy o zájazde a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CK VERA ICON potvrdením.

III. Cena zájazdu

Ceny zájazdov organizovaných CK VERA ICON sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. CK VERA ICON si vyhradzuje právo na jednostranné zvýšenie ceny do 21 dní pred začiatkom zájazdu v prípadoch, keď príde ku zvýšeniu ceny za dopravu, vrátane pohonných hmôt, poplatkov napr. cestných, colných, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, alebo zmeny kurzu zahraničných mien použitého pre stanovenie ceny o viac ako 5%. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu.

IV. Platobné podmienky

CK VERA ICON má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a klient je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy a preddavkov vo výške 50% z ceny zájazdu pri podpise zmluvy a doplatok do celkovej ceny zaplatiť najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní je klient povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.

V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK VERA ICON oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty.

V. Cestovné doklady

Zákazník je povinný si skontrolovať cestovné doklady vrátane pasov, cestovných lístkov, leteniek a voucherov – ich platnosť a správnosť uvedených údajov. Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať platný cestovný pas. Cestovným dokladom do štátov s vízovou povinnosťou je cestovný pas a platné vízum štátu, do ktorého účastník cestuje. Cestujúci je povinný dodržiavať zdravotné, colné, vízové a iné zákony a predpisy tej krajiny do ktorej cestuje. Za všetky dôsledky a náklady vzniknuté s ich nedodržiavaním nesie zodpovednosť klient.

VI. Práva a povinnosti klienta.

K základným právam klienta patrí najmä:

 • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 • právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu alebo na internetovej stránke CK VERA ICON a  sú CK známe, najmä o možnosti kontaktu na maloletú osobu, delegáta CK a pod.
 • právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku IX. Všeobecných podmienok
 • dodržať najneskôr 7 dní pred odchodom na zájazd  ďalšie podrobné cestovné informácie k zájazdu

K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

 • zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov doprevádzanie a dohľad u tých osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje
 • nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
 • prevziať od CK potrebné doklady na čerpanie služieb
 • dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto, čerpať dohodnutý rozsah služieb
 • riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta, alebo iného určeného zástupcu CK VERA ICON
 • dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho zariadenia
 • zdržať sa konania poškodzujúceho, alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu.

K povinnostiam klienta – právnických osôb, ktorý sú s CK VERA ICON v zmluvnom vzťahu, je oboznámiť svojich účastníkov so Všeobecnými podmienkami a všetkými informáciami o rozsahu a kvalite služieb, ktoré majú od CK. Zabezpečiť vedúceho skupiny, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca.

VII. Práva a povinnosti CK.

1. CK je povinná:
a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti,

b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c) najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre klienta dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb

Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 1 písmeno c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. K povinnostiam klienta uvedeným v čl. V. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

VIII. Zmeny podmienok zmluvy, dohodnutých služieb a zrušenie

Pokiaľ nastanú okolností pred začiatkom zájazdu, ktoré bránia CK VERA ICON poskytnúť služby, je povinná vykonať zodpovedajúce zmeny, alebo zrušiť zájazd. Túto skutočnosť je CK povinná oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Klient má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút, v lehote určenej CK.

Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

V prípade skupinového zájazdu má CK VERA ICON právo zrušiť zájazd, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude minimálny počet stanovený v programe zájazdu. Túto skutočnosť je CK povinná objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu.

CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani vynaložením všetkého úsilia, alebo v dôsledku nepredvídaných a neobvyklých okolností. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu má klient právo, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd, najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je CK povinná tento rozdiel bezodkladne vrátiť.

Ak CK zruší zájazd z iných dôvodov v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, klient má právo na primeranú náhradu. CK si vyhradzuje právo na zmenu ubytovacieho zariadenia, ak je táto zmena uskutočnená zo strany zahraničného partnera. A v takom prípade garantuje CK ubytovanie prípadne stravovanie v inom ubytovacom zariadení minimálne na rovnakej úrovni. Ďalej si vyhradzuje právo na zmenu dátumu, hodiny odchodu a príchodu  v prípade nepredvídateľných okolností. Všetky tieto zmeny uskutoční po vzájomnej písomnej dohode so zákazníkom

IX. Odstúpenie od zmluvy a stornopoplatky.

Klient má právo pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde /stornovať účasť na zájazde/. Vtedy je povinný zaplatiť CK VERA ICON zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou a CK VERA ICON vráti objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej sumy.

Výška zmluvných pokút /stornovacích podmienok / je nasledovná:

– 45 a viac dní ………………  25 €        /osoba

– 44 až 22 dní  ………………. 30%       /z ceny zájazdu

– 21 až 15 dní  ………………. 50%       /z ceny zájazdu

– 14  až  7 dní ……………….  75%       /z ceny zájazdu

– 7 dní a menej ………………100%      /z ceny zájazdu

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny, ak z akýchkoľvek príčin sa zájazdu nezúčastní alebo nevyužije objednané služby CK. V prípade porušenia právnych predpisov (napr. pasových, colných a pod.) znáša klient všetky následky na vlastné náklady.

X. Reklamácia

Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti v mieste pobytu u sprievodcu zájazdu alebo u zastúpenia CK VERA ICON s uvedením dôvodu. Objednávateľ je povinný aktívne prispieť k odstráneniu reklamačného dôvodu. Oprávnený zástupca CK VERA ICON je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu zástupca CK VERA ICON spíše so zákazníkom reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíšu obidve strany. Jedná kopia ostáva reklamujúcemu. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný poslať v zákonnej lehote doporučene CK VERA ICON. Po uplynutí tejto lehoty zákazníkovi zaniká právo na reklamáciu. CK VERA ICON nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti, pokiaľ túto povinnosť neporušila ona ani iní dodávatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu a škoda bola spôsobená:

a) zákazníkom

b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, pokiaľ túto skutočnosť nebolo možné predpokladať alebo sa jej nedalo nijako vyhnúť alebo

c) neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej sa nedalo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré na to bolo potrebné.

XI. Komplexné cestovné poistenie

Každý účastník zájazdu je povinný uzatvoriť nasledujúce poistenia:

Úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov, poistenie storno-poplatkov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody (balíček komplexné cestovné poistenie). Poistná zmluva vzniká výhradne medzi poisťovňou a zákazníkom (vid. Všeobecné poistné podmienky poisťovne).

 • XII. POISTENIE PRE PRÍPAD INSOLVENTNOSTI

CK VERA ICON je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká klientovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku, neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, alebo nevráti klientovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účastí na zájazdoch CK VERA ICON sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Objednávateľ súhlasí s tým, aby CK VERA ICON spracovala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom zabezpečenia služieb cestovného ruchu. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Všeobecné a záručné podmienky sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK VERA ICON.